O wydawcy

Wydawcą czasopisma Rozwój Regionalny i polityka Regionalna jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej powstał w 1984 roku. Wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą.

Działalność naukowo-badawcza skoncentrowana jest na następującej problematyce:

 • Teoria i metodologia geografii i gospodarki przestrzennej.
 • Metody analizy regionalnej, modelowanie przestrzenne.
 • Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej Polski, regionu wielkopolskiego i aglomeracji poznańskiej.
 • Przestrzenne konsekwencje transformacji systemowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Uwarunkowania, instrumenty i efekty polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Zrównoważony rozwój regionalny i lokalny.
 • Rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach globalizacji i integracji europejskiej.
 • Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w regionach; regionalne strategie innowacyjne.
 • Podstawy planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej.
 • Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformowanie.

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (m.in. w Amsterdamie, Barnaule, Berlinie, Bratysławie, Dortmundzie, Irkucku, Moskwie, Kilonii, Lipsku, Portsmouth, Tbilisi, Usti nad Łabą i Wilnie). Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planistycznych AESOP (Association of European Schools of Planning),Regional Studies Association, European Regional Science Association oraz Sieci Instytutów Badań Przestrzennych i Planowania w Europie Środkowej i Wschodniej (spa-ce.net).

 • CIRES – Cities Regrowing Smaller (w ramach programu COST);
 • SIESTA – Spatial Indicators for a “Europe 2020 Strategy” Territorial Analysis (w ramach programu ESPON);
 • CREA.RE – Creative Regions – we współpracy z Urzędem Miasta w Poznaniu;
 • EBEH – Przyjezdni w strukturze miasta – miasto wobec przyjezdnych (finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki);
 • Rozwój społeczno-ekonomiczny a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji (finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki).

Pracownicy naukowi i studenci uczestniczą również w programie międzynarodowej wymiany ERASMUS. Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria magisterskie dla studentów gospodarki przestrzennej , geografii, turystyki i rekreacji, kształtowania środowiska przyrodniczego, geoinformacji, gospodarki zasobami wodnymi i mineralnymi oraz europeistyki. Instytut był obok Politechniki Wrocławskiej inicjatorem kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna i wpisania tego kierunku na listę kierunków studiów w Polsce. Pierwszy nabór studentów na tym kierunku zrealizowano w roku akademickim 1991/1992, a pierwsi absolwenci obronili swoje prace magisterskie w roku akademickim 1995/1996. W ramach kierunku gospodarka przestrzenna Wydział prowadzi również – jako jedyny w Polsce – studia magisterskie w specjalności rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich w Collegium Polonicum w Słubicach oraz studia II stopnia na specjalności rozwój regionalny. W ramach działalności dydaktycznej Wydział przygotował i realizuje, przy wsparciu środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu NCBiR, autorski program studiów podyplomowych z zakresu Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów.

 
 • WŁADZE WYDZIAŁU:

Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Paweł Churski
Prodziekan Wydziału ds. organizacji i rozwoju: dr hab. Adam Radzimski prof. UAM
Prodziekan Wydziału ds. dydaktyki: dr hab. Joanna Dominiak prof. UAM

 • Biuro Obsługi Wydziału:

 • mgr inż. Monika Herodowicz - Kierownik
 • mgr inż. Katarzyna Zapotoczna
 • mgr inż. Edyta Kaminiarz
 • Martyna Kudłak

 •  

 

© 2017 Marcin Jaroszewski - majaroszew@gmail.com