O biuletynie

GENEZA

Z początkiem roku akademickiego 2007/2008 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jako jedna z dwóch instytucji w Polsce – rozpoczął kształcenie w specjalności rozwój regionalny w ramach przedsięwzięcia 5.4.3 – Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu było opracowanie koncepcji i rozpoczęcie publikacji nowego ogólnopolskiego czasopisma: Biuletynu z serii Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. Wydawnictwo zostało przygotowane w formule serii wydawniczej stwarzającej możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i polityki regionalnej w Polsce. W pierwotnie przyjętej koncepcji Biuletyn składał się z trzech części: artykułów, doświadczeń praktycznych oraz nowości wydawniczych i recenzji.
Biuletyn stanowił ważne źródło informacji dla studentów specjalności rozwój regionalny na temat aktualnych wyników badań z zakresu rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. Zapewnił im możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z wdrażania programów regionalnych. Ważnym uzupełnieniem każdego numeru były informacje na temat nowych publikacji z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, jakie ukazały się na polskim i zagranicznym rynku wydawniczym poparte ich recenzjami.
W ramach współpracy międzyuczelnianej każdy numer Biuletynu trafił do bibliotek wszystkich ośrodków akademickich w Polsce prowadzących kierunek gospodarka przestrzenna. Został rozesłany również do wszystkich Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu czasopismo było dystrybuowane bezpłatnie. Zgodnie z założeniami projektu, który zakończył się w 2011 roku seria wydawnicza zamknęła się w 16 numerach, każdy numer publikowany był w nakładzie 500 egzemplarzy.

Po zakończeniu projektu 5.4.3 – Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut podjął trud kontynuacji serii wydawniczej (nr 17/18 i 19), która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród czytelników, zwłaszcza w środowisku osób prowadzących badania i działających w praktyce polityki rozwoju.
W celu zwiększenia podjętych działań zgłoszono Biuletyn do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem umieszczenia tego periodyku na liście czasopism punktowanych. W związku z pozytywną decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Biuletyn umieszczono na liście B czasopism punktowanych, podjęto działania zmierzające do utrzymania oraz zwiększenia w najbliższym czasie uzyskanej punktacji:

  • poszerzając grono odbiorców podjęto decyzję o zmianie nazwy czasopisma na Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • poszerzono skład Rady Redakcyjnej o członków reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe,
  • przyjęto nowe zasady publikacji, uruchamiając obok wersji drukowanej, wersję elektroniczną czasopisma,
  • określono strukturę czasopisma, przyjmując zasadę publikacji nie mniej niż 24 artykułów rocznie, w tym dwóch w językach kongresowych,
  • wdrożono nowe zasady recenzji prac zgłoszonych do publikacji na łamach Czasopisma, co z pewnością zaowocuje podniesieniem jakości publikowanych artykułów,
  • podjęto działania przeciwdziałające przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”.

Czasopismo w obecnej formie stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej.
Dystrybucja obejmie biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw.
Redakcja planuje wydanie 4 numerów rocznie, w nakładzie 100 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.
Wszystkie numery, zarówno archiwalne jak i bieżące, będą również dostępne w wersji PDF na stronie WWW czasopisma.

BIULETYN DZISIAJ

Należy podkreślić, że nasze czasopismo według Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych posiada 70 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Arianta, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, CEEOL, CEJSH, CEON Biblioteka Nauki, Google Scholar, WorldCat, ERIH PLUS, MOST WIEDZY.


Międzynarodowy numer wydawnictwa:
ISSN 2353-1428

 

Zastosowanie ma licencja Creative Commons CC BY 4.0 Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Autorom zezwala się na samoarchiwizację preprintów i postprintów. Redakcja nie zobowiązuje autorów ani nie rekomenduje deponowania w ogólnodostępnym repozytorium danych badawczych towarzyszących powstaniu artykułu. Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne.

Licencja Creative Commons

Wróć do strony głównej

© 2017 Marcin Jaroszewski - majaroszew@gmail.com