Arkusz recenzji - do pobrania
 

Zasady recenzji
 

 • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
 • w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym, państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji,
 • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”); w innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
 • recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (patrz załącznik nr 1),
 • kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji (patrz załącznik nr 1) są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,
 • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publiczne wiadomości listę współpracujących recenzentów,
 • co najmniej 75% recenzentów zgłoszonych publikacji stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma,

 

Redakcja przeciwdziała przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, które traktowane są jako przejawy nierzetelności naukowej i których wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane. Redakcja zastrzega, że wśród autorów zgłaszanej pracy winny się znajdować tylko osoby, które miały rzeczywisty wkład w jej powstanie. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w powstawanie artykułu powinny być umieszczone w gronie autorskim lub informacja o ich udziale powinna zostać umieszczona w postaci podziękowań. Prosi się autorów o informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów

 


Adres redakcji:

 • Rafał Lemański - Sekretarz Redakcji
  Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna - Biuletyn Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
  ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 POZNAŃ
 • tel.: 61 829 61 69
 • biulreg@amu.edu.pl

© 2017 Marcin Jaroszewski - majaroszew@gmail.com